• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cele statutowe Stowarzyszenia

 

1. Podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrona i promocja zdrowia.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami;
5. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
6. Działalność wspomagająca i szkoleniowa dla rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
8. Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
9. Powszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków